Standardy bezpieczenstwa teleinformatycznego

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie razem z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, informującym o standardach, które muszą spełnić produkty wprowadzane w okolicach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

detekcja gazów toksycznych

Obecnie każde urządzenia wykonane na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć współpraca z regułą ATEX. Przede wszystkim ATEX narzuca rodzaj użytych materiałów, a dodatkowo zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i nadawanie oznaczeń dla danego produktu odpowiedzialny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko używanymi w sektorze. Głównie dostarczają do przygotowania drobnych cząstek pyłów. Między innymi stosowane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze używa się i przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności efektów w tekście bezpieczeństwa wybuchowego. Często takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W ciągu takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji winnym istnieć także zawarte następujące informacje: grupa i kategoria urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dostosować do warunków konkretnego przedsiębiorstwa i wdrażać na wielkość jego szans ekonomicznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo prosty w porównaniu do zagrożeń spowodowanych przez wybuchy.